Descomptes i tarifació social

DESCOMPTES:

(només per als empadronats al municipi) No acumulatiu amb altres descomptes.

Per a un alumne matriculat en el Programa de Música per a Nadons o Sensibilització.3€
Per a un alumne matriculat en el Programa Bàsic, Aprofundiment o Complementari.6€
Per a alumnes amb familiars de fins a 2n grau matriculats a l’escola (a partir del 2n familiar).9€

BENEFICIS FISCALS

Només per als menors de 18 anys i empadronats al municipi. No acumulatiu.

Per raó de capacitat econòmica, tenint en compte la Disposició Addicional Segona de l’Ordenança general de l’Ajuntament, s’aplicaran als següents conceptes i serveis:

▪ Matrícula
▪ Música per a Nadons
▪ Sensibilització
▪ Bàsic
▪ Aprofundiment

De conformitat, a l’esmentada Ordenança cal tenir en compte els següents criteris:

  1. El límit de les bonificacions en el pagament, que s’expressen en el quadre següent, podrà ser aplicat a aquells contribuents que, d’acord amb les dades fiscals disponibles en el moment de la sol·licitud, hagin obtingut els nivells de renda familiars iguals o superiors als que s’expressen en l’esmentat quadre, en relació amb les persones residents en el seu habitatge:

Es considera nivell de renda, la suma de la base imposable general i la base imposable de l’estalvi de la darrera declaració de renda. En cas que no hagin presentat declaració de renda, s’haurà de presentar aquella documentació que al Corporació requereixi per tal de poder acreditar els ingressos.

2) No posseeixin, ni el contribuent ni cap de les persones que resideixin en l’habitatge, altres immobles i propietats, excepte l’habitatge propi. No s’inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d’aparcament i un traster per als seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s’atribueixi l’ús de cada immoble a cadascun d’ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l’ús per sentència. El valor cadastral de l’habitatge no pot superar els 108.107 euros.

4)  Els interessats han d’estar empadronats en el municipi de les Franqueses del Vallès.

5)  Aquesta bonificació no és acumulable amb altres descomptes vinculats directament als mateixos conceptes o serveis, en tot cas el sol·licitant podrà tramitar la que li sigui més avantatjosa.

6)  En el moment d’aplicar la tarifació social els membres de la unitat de convivència hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament, excepte, si és el cas, les que encara estiguin en període voluntari de pagament, i igualment amb l’Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Social.

7)  Els sol·licitants han d’haver cursat la sol·licitud de preinscripció a l’Escola Municipal de Música.

8)  El termini de sol·licitud de Benefici fiscal per raó de Capacitat econòmica per al curs 2022-2023 és fins al 25 de maig de 2022 a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès o de manera presencial amb cita prèvia a l’Ajuntament al telèfon 938 467 676 o a la pàgina web habilitada.